Algemene Voorwaarden Storyfi

Doelstelling Storyfi
Storyfi biedt je de mogelijkheid je levensverhaal te schrijven, en te delen met anderen, verdeeld over 3 fases:

kindertijd, jeugd en de rest van je leven. Voor de eerste 2 fase bieden we je ondersteuning in de vorm van onderwerpsuggesties. Het beschrijven van de laatste fase doe je aan de hand van het beantwoorden van vragen. Ook hier krijg je voldoende ruimte om je schrijverstalent te tonen. Tevens stellen we je in staat 3 foto’s te plaatsen.

Account/Profiel
Om gebruik te maken van Storyfi moet je een account aanmaken. Er worden een aantal persoonlijke gegevens van je gevraagd en die presenteren we in je Profiel. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat die gegevens compleet en actueel zijn. Door het aanmaken van een account accepteer je impliciet de Algemene Voorwaarden en dat je kennis hebt genomen van ons Privacy Statement.

Intellectuele Eigendomsrechten
Je erkent en stemt ermee in dat de content eigendom is van Storyfi. De content zal niet zonder jouw toestemming aan derden beschikbaar worden gesteld. Uitsluitend indien officieel erkende rechtshandhavers om informatie verzoeken, zullen wij deze leveren op voorwaarde dat naar de mening van Storyfi reden toe is.

Verboden Content
Het is niet toegestaan content op de website van Storyfi te plaatsen die niet voldoet aan de algemeen erkende normen en waarden. Zonder uitputtend te zijn verstaan we hieronder content die:

  1. a)  discriminerend, bedreigend, racistisch, beledigend, lasterlijk grievend, obscure, vulgair, pornografisch is

  2. b)  leidt en/of aanzet tot criminaliteit of andere vorm van illegale activiteit of overtredingen van de landelijk geldende wetten

  3. c)  virussen en/of andere schadelijke software omvatten

  4. d)  advertenties of aanbiedingen voor commerciële doelstellingen bevatten

  5. e)  die aanzet tot het doen van giften, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven door Storyfi

Verder is het niet toegestaan Storyfi te gebruiken voor het verkondigen van een politieke of religieuze boodschap. Het kopiëren van content van de website van Storyfi is niet toegestaan.

Technische Voorwaarden
Samen met haar partners heeft Storyfi maatregelen genomen om de continuïteit van de website zoveel mogelijk te garanderen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site ononderbroken beschikbaar zal zijn. Indien zich een incident voor heeft gedaan, is het mogelijk dat enige informatie verloren is gegaan.
Storyfi is niet verplicht back-ups van geplaatst materiaal bij te houden.
Behalve het plaatsen van foto’s is het niet toegestaan bestanden te uploaden.
Als je via Storyfi op andere websites terecht komt, door bijvoorbeeld, links of advertenties, kunnen wij voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

Beëindigen Account
Als je je account niet meer wil gebruiken, kun je deze deactiveren. De opgeslagen informatie wordt niet verwijderd. Wel kun je aangeven dat deze niet meer door andere leden of bezoekers van Storyfi niet meer kan worden ingezien.
Storyfi heeft het recht op toe- en inzicht op pagina’s van de leden om toe te zien op een juiste toepassing van de Algemene Voorwaarden. In het verlengde hiervan is het Storyfi toegestaan om teksten en/of foto’s te verwijderen, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing, indien deze conflicteren met de Algemene Voorwaarden. Storyfi behoudt het recht om leden uit te sluiten van ieder gebruik van haar diensten indien leden regelmatig handelen in strijd met onze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Storyfi besteedt, samen met haar partners, de grootst mogelijke zorg aan haar dienstverlening. Indien desondanks schade voortvloeit uit het gebruik van haar website en/of overige dienstverlening, wijst Storyfi iedere aansprakelijkheid ter zake af.
Storyfi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website. Daarnaast is Storyfi niet verantwoordelijk voor gebreken aan producten en/of dienstverlening van derden aangeboden via de website van Storyfi. 

 

Iedereen heeft een geschiedenis en wij bieden je de kans deze te vereeuwigen. Registreer